Accès directe a: Contingut » | Navegació principal »


Extracte de la normativa de la cessió d’espais

Procediment de sol·licitud per la cessió d’espais

La petició de qualsevol dels espais així com l’ús d’infraestructures i altres serveis, es realitzarà per escrit (en persona o correu electrònic) seguint el model que el mateix centre facilitarà. També s’hauran de comunicar en el termini breu, els possibles canvis o anulacions de l’espai sol·licitat.

Per part de l’Espai Putxet, l’autorització i/o denegació per la utilització de l’espai es comunicarà en el termini més breu possible.

El pagament es farà en efectiu a la recepció del centre. L’equipament facilitarà un rebut conforme el pagament s’ha fet efectiu.

Tots els preus indicats es basen en les tarifes municipals vigents per a la utilització dels espais dels Centres Cívics dins l’horari d’atenció al públic. Les cessions que es realitzin fora d’aquest horari hauran de sol·licitar i pagar personal extra.

Normes d’ús i sancions

La persona o grup que utilitza els espais es fa responsable de la seva activitat pel que fa a l’organització global de l’acte i al compliment de la normativa d’ús. És necessari i obligatori deixar la sala tal i com s’ha trobat. Els desperfectes que puguin haver causat aniran a càrrec de l’entitat.

No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una altra entitat diferent de la que consti en el full de sol·licitud de cessió d’espais, ni la realització d’una activitat diferent a la descrita en el protocol de reserva d’espais.

Les entitats no podran realitzar campanyes de promoció de productes, ni fer compra i venda de productes si no és amb finalitats solidàries i hauran de disposar del vist-i-plau previ de la Direcció del centre, així mateix, s'haurà de fer constar en el full de sol·licitud.

Queda prohibit enganxar o clavar objectes a les parets, al terra i al sostre de l’equipament sense permís de l’equip de gestió (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives...).

En cap cas el centre es farà responsable del material dels grups.

En la producció d’esdeveniments que comportin muntatge elèctric anirà a càrrec d’un professional, que l’organització de l’esdeveniment haurà de contractar.

L’entitat sol·licitant assumeix la responsabilitat de l'acte i dels danys de les activitats realitzades puguin ocasionar, tant a les instal·lacions, als objectes i/o al mobiliari.

En cas d’utilitzar microfonia el muntatge i desmuntatge anirà a càrrec del centre. Durant el desenvolupament de l’activitat serà l’organització de l’acte la qui se’n farà càrrec. En cas que l’activitat necessiti música - directe o gravada- serà la pròpia organització de l’acte la que es posarà en contacte amb la Societat General d’Autors i Editors per tal de formalitzar les quotes de drets pertinents.

L’entitat sol·licitant en el cas d'editar material de difusió de l'acte, acompanyarà la sol·licitud de reserva de l’espai amb els formats, texts i tractament de la mateixa i es farà responsable de la seva distribució i de l’acompliment de la normativa municipal de distribució de publicitat.

L’incompliment de qualsevol dels punts d’aquesta normativa produirà l’anul·lació de la utilització de l’espai.


Accès directe a: Contingut » | Principi de la pàgina »| Navegació principal »